Přesná pravidla hry

Pravidla hry platí za všech okolností, pokud není zřetelně, nezašifrovaně a naprosto jednoznačně organizátory stanoveno jinak.

Změny pravidel oproti minulým ročníkům jsou zvýrazněny odlišnou barvou.


Organizace hry

Hra iNula probíhá na území města Brna, případně v jeho blízkém okolí, připravte se jak na pohyb ve městě, tak i na pohyb v terénu, v Brně je pěkná mozaika obojího.

Hráči se na hru přihlašují přes oficiální stránky iNula a vytvoří týmy dle vlastního uvážení.

Tým je tvořen 2–5 osobami, zvířat můžete vzít kolik chcete, ale pamatujte, že vám při hře příliš nepomůžou, právě spíš naopak.

Základní povinností všech zúčastněných hráčů je prostudovat si pravidla hry a dodržovat je.

Hra iNula je určena hráčům starším 18 let, kteří se účastní na vlastní nebezpečí a jsou plně odpovědní za případné škody, jež způsobí. Organizátoři nenesou za bezpečnost ani jednání hráčů zodpovědnost. Osoby mladší 18 let smí soutěžit pouze v případě, že je členem týmu i osoba starší 18 let, která pak za ně zodpovídá.

Cílem hry je projít všechna stanoviště, vyřešit šifry a včas dorazit do cíle.

Zprávy budou označeny nepřerušenou číselnou řadou a budou označeny logem hry.

Na neobsluhovaných stanovištích, není-li jinak zřetelně sděleno, si smí každý tým vzít pouze jednu zprávu. Zpráva se může skládat z několika papírů nebo jiných částí. V tom případě jsou spojeny dohromady, takže tým si vždy bere jeden kus něčeho. Je-li však na stanovišti zpráva poslední, musí ji zde tým zanechat pro ostatní a zprávu si opsat.

Schránky se zprávami a další pevné prvky na stanovištích se nesmí ničit ani pozměňovat.


Kdy a kde?

Hra začíná v pátek 30. září 2016 v 17.30 na zatím tajném místě. Na start se však dostavte raději o 20–30 minut dřív (aspoň 1 zástupce starší 18 let za tým).

Na vítěze čekáme v cílovém shromaždišti do 12 hodin. Organizátoři budou v cíli nejméně do 13 hodin. První výsledky se dozvíte na místě, úplný seznam pak bude vystaven na webu.

Shromáždění týmů po hře je vítáno – budeme rádi, když přijdete i v případě nedokončení hry. Můžete nám sdělit své zážitky, šifry vysvětlíme a setkáte se s ostatními účastníky…


Popis hry

Hra se skládá ze 14 stanovišť včetně startu a cíle. Na většině stanovišť je obsluha, která vydává zadání oproti prokázání se kartou týmu. Každý tým smí dostat pouze předepsaný počet kopií šifry (typicky jednu nebo dvě).

Vyluštěním šifry nebo úkolu získá tým vždy informaci o poloze dalšího stanoviště. Součastí řešení šifry může být heslo, které je třeba sdělit organizátorovi na následujícím stanovišti. Cílem hry je projít všechna stanoviště a dojít do cílového shromaždiště (do cíle musí dorazit aspoň 2 osoby a karta týmu).

Tým je povinen nalepit svou nálepku (obdrží na startu) s čitelným časem příchodu a aktuálním počtem použitých nápověd a záchran ve tvaru NÁPOVĚDY/ZÁCHRANY na listinu týmů k tomu určenou. Pokud tomu podmínky na místě dovolí, týmy se rozptýlí, nehledí si do řešení a neposlouchají ostatní.

Otevírací doba obsluhovaných stanovišť bude taková, aby zkušení šifrovači nemuseli čekat, a také dostatečně dlouhá na to, aby stihly i pomalejší týmy dojít (otevírací doby stanovišť budou v kartě týmu). Několik posledních stanovišť bude otevřeno až do závěru hry. Všechny důležité informace naleznete i na kartě týmu, kterou obdržíte na startu.

Výsledkem poslední šifry je smysluplné heslo. Toto heslo řeknete organizátorovi v cíli, který si zapíše váš čas.

Ke kódování textu se používá standardní latinka o 26 písmenech (A=1, …, Z=26), pokud není uvedeno jinak nebo z podstaty šifry neplyne něco jiného. K vyluštění šifry je obvykle potřeba logicky přemýšlet, zkoumat souvislosti v textu, obrázku nebo různých částech šifry, odhadovat podobu a uspořádání výsledku, mít všeobecný přehled, provést více kroků, atd.

Pokud si budete jisti, že jste na správném místě, ale šifra tam nebude, zavolejte organizátorům na číslo 725 634 569 (Lenka), tahle situace by ale neměla nastat.


Bodování a nápovědy

K téměř všem šifrám jsou k dispozici nápovědy, jejichž otevření se ovšem projeví na vašem pořadí.

Nepoužité nápovědy odevzdejte v cíli, případně na nejbližším obsluhovaném stanovišti, pokud hru nedokončíte. Neodevzdané nápovědy se považují za otevřené.

Šifry mohou mít nepenalizované nápovědy, rozdávané či zveřejňované organizátory podle specifických pravidel. Má-li šifra nepenalizovanou nápovědu dostupnou po určitém čase, je tento čas uveden v kartě týmu. Pro případné nápovědy na cílové heslo je relevantní příchod do cíle (nikoli na poslední šifru).

Dále máte možnost během hry telefonicky požádat o řešení kterékoli šifry kromě cílového hesla a případné startovní aktivity, k čemuž potřebujete jméno šifry uvedené na zadání. Použití této totální nápovědy se samozřejmě projeví na vašem pořadí ještě výrazněji než otevření nápovědy.

Použití totální nápovědy se automaticky počítá i jako použití nápovědy k šifře, tudíž nemá smysl využívat záchranu bez otevření nápovědy.

Výsledné pořadí týmů se určí podle následujících kritérií:

  1. nejvyšší regulérně navštívené stanoviště – sdělení cílového hesla se pro tento účel bere za samostatné ‚‚stanoviště‘‘
  2. počet vyřešených šifer, ať už s nápovědou nebo bez
  3. počet nepoužitých nápověd
  4. čas příchodu na nejvyšší regulérně navštívené stanoviště, tedy do hodnocení budou zahrnuty i týmy, které do cíle nedošly.

Na některých stanovištích dostanete kromě zadání šifry i zadání bonusového úkolu. Jeho řešení napište čitelně na papír se zadáním a odevzdejte organizátorovi na stanovišti uvedeném v kartě týmu (většinou nejbližší následující obsluhované stanoviště).

Bonusové úkoly se typicky týkají nějaké místní zajímavosti a ke správnému řešení bývá zapotřebí znalost Brna, nalezení informace v okolí či schopnost odhadu. K řešení bonusových úkolů se nesmí využívat internet ani přátelé na telefonu.

Za správné řešení každého bonusového úkolu se odečítá 20 minut z času příchodu (pouze pro hodnocení, otevírací doby a čas ukončení hry jsou pro všechny stejné).


Co musíte dodržovat

Účastníci jsou povinni dodržovat pokyny pomocníků organizátorů (osob ve žlutých tričkách s logem hry ‚‚iNula‘‘, výjimečně bez něj).

Během hry je zakázáno jít záměrně v závěsu za jiným týmem (nebo týmy) s cílem nechat se vést na další stanoviště.

V případě neobsluhovaného stanoviště je zprávu nutno jen vyzvednout (či opsat) a pak se vzdálit mimo dohled.

Jakékoli razení se s jiným týmem je zakázáno. Můžete se pozdravit, zeptat se, jak to jde, ale nesmíte poskytovat informace, které by jakkoli mohly vést k vyřešení šifry.

Osoby, které se hry neúčastní, lze požádat o radu (i telefonicky). Např.: ‚‚Můžete nám poradit, kde najdeme ulici Ponávka?‘‘. Ale samozřejmě se nelze ptát: ‚‚Nevíte, kam zabočila ta skupinka lidí, co tu šla před námi?‘‘

Ke komunikaci na dálku je povoleno používat pouze mobilních telefonů a vysílaček. Můžete zavolat mamince, jak se jmenuje pan prezident, ale pokud vám bude řešit šifru, počítá se jako člen týmu (a těch nesmí být víc než 5).

V libovolném bodě hry se tým smí rozdělit na menší skupinky.

K přesunům osob během hry je zakázáno používat cokoliv kromě vlastních nohou, dopravních prostředků MHD a vlaku v zónách 100 + 101. (Tedy je zejména zakázáno používat jízdních kol, kolečkových bruslí, autostopu apod.)

Není-li v zadání výslovně a nezašifrovaně uvedeno jinak, zprávy nebudou umístěny v místech, která nejsou běžně přístupná veřejnosti, na soukromých pozemcích a na jiných, v době konání hry, nepřístupných místech. Do všech těchto míst je vstup proto zakázán.

Objekty se pro účely hry nacházejí tam, kde jsou vyznačeny v doporučených mapách. Na případnou neshodu mezi mapou a realitou můžete být explicitně upozorněni, ale taky nemusíte.

V lese se chovejte tiše, nerozdělávejte oheň, neplašte zvěř.

V Brně je spousta chráněných území, při průchodu přes ně nechoďte mimo vyšlapané cesty, netrhejte ani jinak nepoškozujte rostliny (zejména omany mečolisté :-) ).

Během hry se chovejte nenápadně, ohleduplně, nezanechávejte po sobě odpadky a zbytečně na sebe neupozorňujte (ať na vás někdo nezavolá policii jako v některých minulých ročnících).

Při hře je zakázáno rušit noční klid, porušovat zákony ČR a vyhlášky města Brna nebo jeho městských částí.


Registrace

Přihlásit se můžete na stránkách registrační aplikace. Prosíme, vyplňte pravdivě všechny položky, u kterých je třeba, abyste je vyplnili pravdivě.

Účastnický poplatek je 350 Kč za tým a slouží k pokrytí nákladů spojených s organizací hry (zadání šifer, použitý materiál, zmetky, telefonování, občerstvení v cíli…).

Startovné zaplaťte do pondělí 26. září 2016. Vyhrazujeme si právo účtovat 50 Kč přirážku týmům, které se přihlásí na poslední chvíli nebo zaplatí až na startu.

V případě velkého zájmu o hru stanovujeme pro letošní ročník limit 75 týmů.


Platba startovného

Startovné 350 Kč nám pošlete na bankovní účet číslo 2800156555/2010. Pro identifikaci vašeho týmu uveďte číselný řetězec jako variabilní symbol, který zjistíte po přihlášení. Pro jistotu také vepište do zprávy pro příjmce řetězec ‚‚INULA‘‘ a název vašeho týmu. Stav účtu budeme pravidelně kontrolovat. Zaplacení nebudeme potvrzovat emailem, informaci, zda vaše platba dorazila na náš účet zjistíte na přehledu týmů. Prosíme, buďte trpěliví – zpracování vaší platby může trvat několik dnů v bance i u nás.
„Lidé rádi vyjadřují hlad po pravdě – ale zřídka mají rádi její chuť, když je jim podána.“
– George R. R. Martin

Poslední aktualizace stránek: 16. VII. 2018

Minimální rozlišení k prohlížení těchto stránek je 1280×800.
Hostováno na sifrovacky.cz
Copyright © iNula Team 2006–18.