Podrobná pravidla hry

Pravidla hry platí za všech okolností, pokud není zřetelně, nezašifrovaně a jednoznačně organizátory stanoveno jinak.

Změny pravidel oproti minulým ročníkům bývají zvýrazněny odlišnou barvou. Letos jsme pravidla trochu přeuspořádali, takže aby to nebylo zelené celé, jsou zelené pouze zásadní změny a údaje specifické pro tento ročník.


Kdy a kde?

Hra iNula probíhá na území města Brna, případně v jeho blízkém okolí. Připravte se jak na pohyb ve městě, tak i na pohyb v terénu, v Brně je pěkná mozaika obojího.

Začíná v pátek 6. října 2017 v 17.30 na zatím tajném místě. Na start se dostavte o 20–30 minut dřív (aspoň jeden zástupce starší 18 let za tým).

Konec je v sobotu ve 12 hodin, což je čas, do kterého byste se měli snažit dojít do cíle.

Shromáždění týmů po hře vítáme – budeme rádi, když přijdete i v případě nedokončení hry (polohu cíle dostanete na startu v zalepené obálce, tzv. obálce pro nuly). Můžete nám sdělit své zážitky, vysvětlíme šifry a setkáte se s ostatními účastníky…

Organizátoři budou v cíli nejméně do 13 hodin. V cíli také proběhne vyhlášení vítězů, resp. týmů na čelních místech. Detailní výsledky pak budou vystaveny na webu.


Účast ve hře

Hráči se na hru přihlašují na webu hry a vytvoří týmy dle vlastního uvážení. Vyplňte prosím pravdivě všechny položky, u kterých je třeba, abyste je vyplnili pravdivě

Tým je tvořen 2–5 osobami. Zvířat můžete vzít kolik chcete, ale při hře vám moc nepomůžou, spíš naopak.

V případě velkého zájmu o hru stanovujeme pro letošní ročník limit 75 týmů.

Hra je určena plnoletým a svéprávným hráčům, kteří se účastní na vlastní nebezpečí a jsou plně odpovědní za případné škody, jež způsobí. Organizátoři nenesou za bezpečnost ani jednání hráčů zodpovědnost. Osoby mladší 18 let smí soutěžit pouze v případě, že je členem týmu i osoba starší 18 let, která pak za ně zodpovídá.


Startovné

Účastnický poplatek je 400 Kč za tým.

Startovné zaplaťte do pondělí 2. října 2016 na bankovní účet číslo 2800156555/2010.

Vyhrazujeme si právo účtovat 50 Kč přirážku týmům, které se přihlásí na poslední chvíli nebo zaplatí až na startu.

Pro identifikaci vašeho týmu uveďte číselný řetězec jako variabilní symbol, který zjistíte po přihlášení. Pro jistotu také vepište do zprávy pro příjmce řetězec „INULA“ a název vašeho týmu.

Stav plateb pravidelně kontrolujeme. Zaplacení nepotvrzujeme emailem. Zda vaše platba dorazila na náš účet, zjistíte na přehledu týmů. Buďte prosím trpěliví – zpracování vaší platby může trvat několik dnů v bance i u nás.

Hra je nekomerční. Poplatek slouží k pokrytí nákladů spojených s organizací (výroba šifer, použitý materiál, telefonování, logistické zajištění, občerstvení v cíli, …). Pokud něco málo zbude, je to využito na pokrytí nákladů hry Per partes, která účastnický poplatek nemá.


Průběh hry

Hra se skládá ze 14 stanovišť včetně startu a cíle.

Cílem hry je projít všechna stanoviště, vyřešit šifry a dojít do cílového shromaždiště. Do cíle musí dorazit aspoň dvě osoby a karta týmu. Tým se nemusí během hry pohybovat pohromadě, můžete se libovolně dělit.

Na každém stanovišti je tým povinen nalepit svou nálepku (obdrží na startu) s čitelným časem příchodu a celkovým počtem použitých nápověd a záchran ve tvaru

NÁPOVĚDY / ZÁCHRANY

na listinu týmů k tomu určenou. Pokud tomu podmínky na místě dovolí, týmy se rozptýlí, nehledí si do řešení a neposlouchají ostatní.

Stanoviště mají otevírací doby (uvedené v kartě týmu). Ty dodržujte. Přijdete-li na stanoviště po jeho uzavření a nikdo a nic už tam není, hra pro vás končí.

Otevírací doba je taková, aby zkušení šifrovači nemuseli čekat, a také dostatečně dlouhá na to, aby i pomalejší týmy stihly dojít. Několik posledních stanovišť bude otevřeno až do závěru hry.

Budete-li si jisti, že jste na správném místě, ale zpráva tam není, zavolejte organizátorům na číslo 777 084 775 (Pavel). Tato situace by ale neměla nastat.


Zprávy a šifry

Na většině stanovišť vám organizátor vydá širovanou zprávu. Na neobsluhovaných stanovištích je schránka, ze které si každý tým bere jednu zprávu. Skládá-li se zpráva z více částí, jsou spojeny dohromady (většinou sešity), takže si vždy berete pouze jeden kus něčeho.

Zprávy jsou označeny nepřerušenou číselnou řadou a označeny logem hry a názvem šifry (jedno slovo, nesouvisí s principem řešení).

Vyluštěním šifry nebo úkolu získáte polohu dalšího stanoviště. K jeho nalezení použijte doporučenou mapu. V případě neshody mezi doporučenou mapou a realitou platí, co je v mapě (na neshodu můžete být explicitně upozorněni, ale taky nemusíte).

Součastí řešení šifry může být heslo, kterým organizátorovi na následujícím stanovišti prokážete vyluštění šifry.

Řešením některých šifer je pouze heslo, které máte sdělit organizátorům. To platí pro cílové heslo, startovní aktivitu a výjimečně i jindy – v tom případě je to vždy jasně uvedeno.

Startovní aktivita, pokud existuje, probíhá na startu a v okolí a jejím splněním získáte první šifru. Má časový limit, po jehož uplynutí dostanete první šifru volně.

Cílové heslo je řešením šifry označené Cílové heslo. Jeho zadání dostáváte společně s šifrou 13. Sdělením hesla organizátorovi v cíli dokončujete hru.

Ke kódování textu se používá anglická abeceda o 26 písmenech (A=1, …, Z=26), pokud není uvedeno jinak nebo z podstaty šifry neplyne něco jiného. K vyluštění šifry je obvykle potřeba logicky přemýšlet, zkoumat souvislosti v textu, obrázku nebo různých částech šifry, odhadovat podobu a uspořádání výsledku, mít všeobecný přehled, provést více kroků, atd.

Vybavení, které organizátoři považují za víceméně nezbytné k řešení šifer daného ročníku, je uvedeno v sekci co s sebou.


Nápovědy

Ke všem běžným šifrám jsou k dispozici nápovědy, jejichž použití se ovšem projeví na vašem pořadí.

Nápovědy dostanete zalaminované na startu. Nepoužité nápovědy odevzdejte v cíli, případně na nejbližším obsluhovaném stanovišti, pokud hru nedokončíte. Neodevzdané nápovědy se považují za otevřené.

Dále máte možnost během hry telefonicky požádat o prozrazení polohy následujícího stanoviště (záchranu). Potřebujete k tomu jméno šifry uvedené na zadání. Tuto totální nápovědu můžete tedy brát ihned po příchodu na stanoviště, ale dojít na něj musíte. Použití záchrany se samozřejmě projeví na vašem pořadí ještě výrazněji než otevření nápovědy.

Použití záchrany se automaticky počítá i jako použití nápovědy k šifře, tudíž nemá smysl využívat záchranu bez otevření nápovědy.

Občas mají šifry jiné nápovědy rozdávané či zveřejňované organizátory podle specifických pravidel. Má-li šifra nepenalizovanou nápovědu dostupnou po určitém čase, je to uvedeno v kartě týmu.

Na cílové heslo nejde brát standardní nápovědu ani prozrazení řešení. Existuje-li k němu časová nápověda, čas se začíná počítat od příchodu do cíle (nikoli od příchodu na šifru 13).


Pořadí

Výsledné pořadí týmů se určí podle následujících kritérií:

  1. nejvyšší regulérně navštívené stanoviště – sdělení cílového hesla se pro tento účel bere za samostatné ‚‚stanoviště‘‘
  2. počet vyřešených šifer, ať už s nápovědou nebo bez
  3. počet nepoužitých nápověd
  4. čas příchodu na nejvyšší regulérně navštívené stanoviště, tedy do hodnocení budou zahrnuty i týmy, které do cíle nedošly.

Bonusy

Na některých stanovištích dostanete kromě zadání šifry i zadání bonusového úkolu. Jeho řešení napište čitelně na papír se zadáním a odevzdejte organizátorovi na stanovišti uvedeném v kartě týmu (většinou nejbližší následující obsluhované stanoviště).

Bonusové úkoly se typicky týkají nějaké místní zajímavosti a ke správnému řešení bývá zapotřebí znalost Brna, nalezení informace v okolí či schopnost odhadu. K řešení bonusových úkolů se nesmí využívat internet ani přátelé na telefonu.

Za správné řešení každého bonusového úkolu se odečítá 20 minut z času příchodu (pouze pro hodnocení, otevírací doby a čas ukončení hry jsou pro všechny stejné).


Co musíte dodržovat

Základní povinností všech účastníků je prostudovat si pravidla hry a dodržovat je.

Během hry jste povinni dodržovat pokyny organizátorů (osob ve žlutých tričkách s logem hry ‚‚iNula‘‘, výjimečně bez něj).

Schránky se zprávami a další pevné prvky na stanovištích se nesmí ničit ani pozměňovat.

Je zakázána jakákoli spolupráce s jiným týmem. Můžete se pozdravit, zeptat se, jak to jde, ale nesmíte poskytovat informace, které by jakkoli mohly vést k vyřešení šifry. Rovněž je zakázáno jít záměrně v závěsu za jiným týmem (nebo týmy) s cílem nechat se vést na další stanoviště.

Osoby, které se hry neúčastní, lze požádat o informace encyklopedické povahy (i telefonicky). Např.: ‚‚Můžete nám poradit, kde najdeme ulici Ponávka?‘‘. Ale samozřejmě se nelze ptát: ‚‚Nevíte, kam zabočila ta skupinka lidí, co tu šla před námi?‘‘ ani ‚‚Co by mohly znamenat dvojice obrázků exotického ovoce?‘‘ Pokud vám někdo pomáhá s luštením šifer, je to člen týmu, a těch nesmí být víc než pět.

Ke komunikaci na dálku je povoleno používat pouze mobilních telefonů a vysílaček.

Není povoleno používat k orientaci a navigaci GPS a podobné systémy detekující vlastní polohu. Elektronické mapové podklady klidně používejte (výborně se na ně rýsuje), ale v off-line režimu. Povolen je i pasivní záznam trasy pomocí GPS.

K přesunům osob během hry smíte používat pouze vlastní nohy a dopravní prostředky IDS JMK. Nesmíte tedy používat jízdní kola, kolečkové brusle, autostop, taxi, apod.

Není-li v zadání výslovně a nezašifrovaně uvedeno jinak, zprávy nejsou v místech, která nejsou běžně přístupná veřejnosti, na soukromých pozemcích a na jiných v době konání hry nepřístupných místech. Do všech těchto míst je vstup proto zakázán.

V lese se chovejte tiše, nerozdělávejte oheň, neplašte zvěř.

V Brně je spousta chráněných území, při průchodu přes ně nechoďte mimo vyšlapané cesty, netrhejte ani jinak nepoškozujte rostliny (zejména omany mečolisté :-)

Během hry se chovejte nenápadně, ohleduplně, nezanechávejte po sobě odpadky a zbytečně na sebe neupozorňujte (ať na vás někdo nezavolá policii jako v některých minulých ročnících).

Při hře je samozřejmě zakázáno vše, co je zakázáno tak jako tak, tedy rušit noční klid, porušovat zákony ČR a vyhlášky města Brna nebo jeho městských částí.
„Pravda vyjde na povrch jako olej na vodu.“
– Jan Antonín Baťa

Poslední aktualizace stránek: 16. VII. 2018

Minimální rozlišení k prohlížení těchto stránek je 1280×800.
Hostováno na sifrovacky.cz
Copyright © iNula Team 2006–18.